Υψηλή αντοχή
για κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων

 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες Μεγάλων Διαστάσεων αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την
κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα μεταξύ του εξωτερικού,
από το εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου. Κύριο χαρακτηριστικό των πορτών αυτών, είναι η υψηλή
αντοχή στην ανεμοπίεση (Κλάση 4), η υψηλότερη ταχύτητα ανόδου-καθόδου και η μεγαλύτερη
συχνότητα ανοιγμάτων, σε σχέση με τα βιομηχανικά ρολά.